Hussein “Scorpion” Abbas-Zade

Hussein “Scorpion” Abbas-Zade is an up-and-coming Brazilian Jiu-Jitsu fighter.